Privacystatement

Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum / www.ysbrechtum.com / Bronbankpraet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Doarpsrounte /www. Ysbrechtum.com / Bronbankpraet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum / www.ysbrechtum.com / Bronbankpraet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@ysbrechtum.com
T.a.v. Doarpsrounte

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum / www.ysbrechtum.com / Bronbankpraet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor publicatie op www.Ysbrechtum.com / Bronbankpraet volgens de in de doelstelling van de vereniging;
 • Het factureren van de jaarlijkse contributie;
 • U te kunnen informeren over ontwikkelingen op de site www.ysbrechtum.com en via Bronbankpraet;
 • Aanspreekpunt voor de redactie m.b.t. beheer van de beschikbaar gestelde web-pagina;
 • Het behandelen van vragen en geschillen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

A) Gegevens niet voor publicatie op www.ysbrechtum.com
Voor facturering:

 • Verenigingsnaam, bedrijfsnaam of de naam van de organisatie
 • Adres van de vereniging, bedrijf of organisatie
 • E-mailadres adres van de vereniging, bedrijf of organisatie van de contactpersoon voor onderhoud van de beschikbaar gestelde web-pagina(s), maar niet bedoeld voor publicatie op de web pagina:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Contact adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

B) Voor publicatie op de web-pagina op www.ysbrechtum.com:

 • Naam van Verenigingsnaam, bedrijfsnaam of de naam van de organisatie;
 • Naam van de contactpersoon (indien gewenst)
 • Contact adres
 • Telefoonnummer (indien gewenst)
 • E-mail adres (indien gewenst)

De vereniging, het bedrijf of de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die op de beschikbaar gestelde pagina getoond wordt. Derhalve dient deze de inhoud up-to-date te houden.
De vereniging, het bedrijf of de organisatie dient zelf een privacy statement op te stellen.

De inhoud van de ter beschikking gestelde pagina voor de vereniging, het bedrijf of de organisatie moet voldoen aan de in de redactiestatuut gestelde regels en de algemene wetgeving.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van onze site;
 • Het verzorgen van het afdrukken van Bronbankpraet bij een drukkerij;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek ( persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Bewaartermijn

Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum / www.ysbrechtum.com / Bronbankpraet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens van uw gegevens kennis kunnen nemen, Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum / www.ysbrechtum.com / Bronbankpraet,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het vergetelheid recht. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Met vragen, klachten of suggesties over de inhoud op www.ysbrechtum.com of Bronbankpraet kunt u altijd bij ons terecht. Mail naar info@ysbrechtum.com