Wapen en vlag

Wapen van Ysbrechtum

Uitgangspunt voor het ontwerp van het dorpswapen en de dorpsvlag van Ysbrechtum was de naam van het dorp.

De gaffel doelt op de eerste letter van de naam van het dorp, maar kan ook worden gezien als de splitsing van wegen in het dorp: naar Nijland, Sneek en Scharnegoutum.
De kleur rood symboliseert het dorp zelf. Aardrijkskundig wordt de bebouwing namelijk altijd voorgesteld door rood.

Een ander uitgangspunt was Epema-state, dat het dorpsbeeld van Ysbrechtum beheerst.
Volgens het stemcohier was in 1640 de heer Gravius de eigenaar-bewoner. Het wapen van de familie Gravius ‘in blauw een liggende wassenaar (halve maan) van zilver, vergezeld van drie zespuntige sterren van goud, twee in het schildhoofd en één in de voet’, is als een van de samenstellende delen van het dorpswapen gekozen. De kleur blauw boven de gaffel met de belangrijkste wapenfiguur uit het wapen Gravius, de liggende wassenaar van zilver, zijn hieraan ontleend. Het goud van de gaffel komt uit het wapen van de Burmania’s; het eerste en vierde kwartier en de klaveren zijn van goud.
Het voorkomen van een reigerkolonie, die in 1976 al langer dan vijftig jaar in het bos bij Epema-state verbleef, was aanleiding het heden een plaats in het wapen te geven. De reigerkoppen symboliseren deze kolonie.

Het dorpswapen en de dorpsvlag van Ysbrechtum zijn in 1976 ontworpen door de ‘Fryske Rie foar Heraldyk’ op verzoek van de vereniging voor dorpsbelangen ‘Doarpsrounte’.

wapen Ysbrechtum

De omschrijving van het wapen luidt: Omgekeerd gemanteld: boven van blauw, beladen met een liggende wassenaar van zilver, onder van rood en over alles heen een gaffel van goud, vergezeld van twee afgerukte, toegewende reigerkoppen van zilver, aan weerszijden van de gaffel één.

Vlag van Ysbrechtum

Het dorpswapen en de dorpsvlag van Ysbrechtum zijn in 1976 ontworpen door de ‘Fryske Rie foar Heraldyk’ op verzoek van de vereniging voor dorpsbelangen ‘Doarpsrounte’.

Ysbrechtum vlag

De verdeling en de kleuren van het schild vormen de basis voor de vlag. De gele lelie in de blauwe driehoek symboliseert de verbondenheid van het dorp met de gemeente Wymbritseradeel, waar Ysbrechtum in 1976 deel van uitmaakte.

Het belangrijkste symbool van het gemeentewapen van Wymbritseradeel is de lelie.

De omschrijving van de vlag luidt: Rood met een blauwe broekingsdriehoek en aansluitend een gele gaffel, de bovenzijde naar de broeking gekeerd, waarvan de dikte der armen 1/4 van de vlaghoogte bedraagt en op het blauw een gele lelie.

Bron: J.C. Terluin, Wapen en flagge fan Ysbrechtum, in: Genealogysk Jierboekje 1977 , p. 97-98.