Doarpsrounte

Contactgegevens

Secretariaatsadres:
Dhr. R. Broersma
doarpsrounte@ysbrechtum.com

doarpsrounte logo

Doarpsrounte, opgericht 10 januari 1966, stelt zich ten doel de “maatschappelijke belangen van het dorp Ysbrechtum en die van haar inwoners te behartigen. Dit doel tracht men te bereiken door vergaderingen en/of bijeenkomsten te houden voor de leden, kontakten te leggen en te onderhouden met bevoegde instanties om de belangen van het dorp te bepleiten en het ontwikkelen van aktiviteiten die dienen ter verhoging van het welzijn van het dorp en haar inwoners”.

Bovenstaande staat zo officieel beschreven in de statuten. In de praktijk houdt het in dat Doarpsrounte zich bezig houdt met ontwikkelingen in en om het dorp; dit kunnen bestaande zaken zijn die verbeterd dienen te worden (slechte straten, groenvoorziening), maar ook nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw, toekomstgerichte veranderingen in en/of om het dorp). Omdat dit het hele dorp aangaat, worden de leden 2 maal per jaar uitgenodigd; tijdens de voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden en worden nieuwe bestuursleden gekozen, in het najaar houden we of een bijeenkomst (als er iets groots te bespreken valt) of een inloopavond waar de leden met het bestuur kunnen praten. Tussendoor kunnen er ledenbijeenkomsten uitgeschreven worden als er in een zaak aangaande Ysbrechtum op korte termijn iets besloten moet worden.
Verder belegt Doarpsrounte ieder jaar een bijeenkomst met de zgn. straatvertegenwoordigers. Iedere straat heeft een vertegenwoordiger (wie dat is staat vermeldt in de dorpskrant De Bronbankpraet, ) die op deze bijeenkomst belanghebbende zaken uit zijn of haar straat ter tafel kan brengen. Spoedeisende zaken kunnen uiteraard op ieder gewenst moment door iedereen gemeld worden bij het bestuur.
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen die ieder een maximale zittingsperiode hebben van 3x 3 jaar (totaal dus maximaal 9 jaar). Ieder bestuurslid heeft een specifieke taak: naast voorzitter, secretaris en penningmeester houdt een bestuurslid de toestand van de bestrating en aanverwante technische zaken in de gaten, een bestuurslid onderhoudt de contacten met de gemeente m.b.t de groenvoorziening en een bestuurslid behartigt de jeugd- en culturele zaken binnen het dorp voor zover dit onder auspiciën van Doarpsrounte valt (zoals Bronbankpraet). Ieder huishouden woonachtig binnen het grondgebied van Ysbrechtum kan lid worden. Dit kan door aanmelding bij een van de bestuursleden of via de mail.Wilt u meer informatie dan kunt u terecht op het secretariaatsadres of u kunt een mail sturen waarna wij contact met u opnemen.In 2015 is de dorpsvisie geactualiseerd. Deze is op de jaarvergadering als concept besproken, waarna er nog een aantal aanvullingen zijn gedaan. In december 2015 is de definitieve versie aangeboden aan de wethouder, Stella van Gent.
Klik hier voor de dorpsvisie 2015-2020, definitieve versie.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Herman Bos – voorzitter
  • Richard Broersma – secretaris
  • Nita de Jong – penningmeester
  • Baukje de Jong – groenvoorziening, sport en recreatie
  • Hylke Faber – technische zaken/bestratingen