“OPSKUOR YN IT MEDITAASJESINTRUM” ‘T Is Sa’t Falt” 2017

“OPSKUOR YN IT MEDITAASJESINTRUM” ‘T Is Sa’t Falt” 2017

Spile: freed 27 en sneon 28 jannewaris.
Plak: Doarpshûs “It Nije Formidden Ysbrechtum

Spilers: Paul (Julius), Jantine(Hayo), Jehannes(Bart), Meiny(Roxanne),Jinke(Heleen) en Janke(Wendy)
Rezjy: Monte Huizinga

We sjogge in moai en fleurich oankleid toaniel, de klean alhiel yn “stijl”..Julius en Hayo yn “meditaasje” wyt..sturtsje, roas.

It stik yn “stekjes”:

Julius en Hayo:Fredich, meditaasje nocht, gjin jild, te min gasten, yoga, reiky, ynderlike rest, lotushâlding, sweverich,
Bart en Roxanne: bouwfakker, hùsfrou, “myn wiif”, masseare op de bank: Je t’aime, moi non plus…moai..!!
Tantra’s, tee fan sineeske krûden, shen en qi, kâld pilske, droege strot, smaaksum…in tas!
Heleen: gast, moai, blond, deselde tas…
Meditaasjeromte, sessy, heavy metal, dûnsje..moai fûn! Ûntspanne, snoarkje, STRESS! Ynspekteur Wendy…
Roxanne: swier!? Bart: ut de skroeven! Echte rein! Trochweake Heleen wrakseljend mei paraplu..knap dien, moai plaatsje!Roxanne, sere bùk, op de bank, fuotten omheech, kessens, ‘’Flight of the bumble bee”, drave, stapelje.
Stammersène lilke Bart, spycholoog, Prachtich!
Ûntspanne..ûntspanne..ûntspanne..ûntspanne!! SKODZJE! Hayo prachtich lilk, falt ùt har “rol”,selsevaluaasje
Taswiksel, reade bh, soad jild, FYOT…

Ein goed, alles goed!

De Ferwikkelingen binne moai ùtspile, komyske fersinsels, mei ferve spile,
Koart om let: in gesellige klucht, noflik “onthaasten” en gnize…

AEJ