Verslag van de jaarvergadering van 22 maart 2013

1. Opening voorzitter
Voorzitter, Eddy van der Wal opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat de VVV dit jaar 115 jaar bestaat. Omdat het nog steeds
winter is, heeft iedereen een beerenburgje gekregen. Straks wordt duidelijk waarom er
ook kaas/worst op tafel staat.

Een aantal straten hebben aangegeven te laat de agenda hebben gekregen.
Afgesproken wordt om volgend jaar minimaal 2 weken van tevoren de agenda te
verspreiden.

Er zijn 15 leden aanwezig, waaronder 6 bestuursleden. Alleen Lubbert Dijkstra heeft zich
afgemeld.

De voorzitter leest een anekdote over de 60+ tocht, geschreven door G. Potma.

2. Notulen jaarvergadering 2012
Tekstueel
van Rosendal ipv Rosendahl.
Verder worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2012
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Eke Romp geeft aan dat ook de aankondiging voor de wijnproeverij aan de late kant was.
Deze is uiteindelijk niet doorgegaan wegens te weinig deelname.

4. Financieel verslag 2012
Klaas geeft een toelichting op het financieel verslag.
Mevrouw Silvius-Bles geeft een compliment voor het mooie vuurwerk op oudjaarsdag.

5. Verslag kascommissie
Pieter van Rosendal geeft een toelichting namens de kascommissie.
De kascommissie is vorige week bij Klaas geweest en hebben de cijfers gecontroleerd.
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Decharge wordt verleend. Pieter van
Rosendal treedt af en Johannes Nieuwland zal zijn taak overnemen.

6. Pauze
Wordt overgeslagen.

7. Aanpassing contributie 2013
Voorstel contributieverhoging wordt aangenomen mits er wat tegenover staat.
Bijvoorbeeld groter uitpakken met dorpsfeesten.
Activiteiten kunnen door de verhoging aantrekkelijker worden gemaakt. Voorzitter
geeft aan dat daardoor misschien ook de entree tijdens dorpsfeesten voor leden verlaagd
kan worden tijdens de dorpsfeesten. Arnold Boers geeft aan dat hij activiteiten mist voor
gezinnen of de jongste jeugd (die buiten de jeugdclub vallen). Afgesproken dat wij hiermee
aan de slag gaan. Opgaves voor activiteiten worden helaas steeds minder.
Wellicht VVV samen met jeugdclub een activiteit organiseren.

8. Activiteiten 2013
Bierproefavond
De VVV is bezig om een bierproefavond te organiseren. Eke Romp stelt voor om dit in
combinatie te doen met een wijnproeverij.
Gido probeert met Heineken (leverancier dorpshuis) iets te regelen.
Evt als VVV een avond in elkaar draaien. VVV gaat hiermee aan de slag.

Plantjesactie, 26 april
Willy Hofstra-van Beek en Renske Bles zijn aan hiervoor het brainstormen.
Van tevoren bestellen wordt een mogelijkheid.

Dorpsfeesten
Eddy licht het thema toe “Fout” / “VAUD” aldus Edwin Mes!
We beginnen weer op de donderdagavond. Ook dit jaar is gekozen voor straat versiering.

Tryater
Voorstelling van Tryater staat gepland op 17 oktober met “een mooie jun” Sinterklaasjun.

Najaarsactiviteit (motortocht)
Er zijn ideeën om een motortocht/autotocht te organiseren.

– Nieuwjaarsreceptie voor 2014 proberen we ook weer te organiseren en is gepland
op zaterdag 4 januari 2014.

Door een aantal wordt aangegeven om activiteiten misschien simpeler te organiseren
zodat drempel lager is en in of nabij het dorp.

9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10. Sluiting
Eddy bedankt een ieder voor zijn haar inbreng en de ideeën en sluit de vergadering om
21.00 uur