Verslag jaarvergadering VVV Ysbrechtum 2017

Verslag jaarvergadering VVV Ysbrechtum
Datum: donderdag 6 april 2017
Aanwezig: Wytze Mes, Corry de Boer, Renske Bles, Pieter van Rosendal, Sjirkje Kooistra, Klaas Koopmans, Johannes Greidanus, Paul Kuijpers, Anniegriet Wijnja, Margriet Wijnja, Johannes Nieuwland, Johannes de Vries, Jesse Zwaan, Ewoud Zwaan, Fred Sterk, Arnold Boers, Eddy van der Wal, Haite Zondervan, Gido Bos, Erwin Franckena, Jinke Zondervan, Toon Scholten, Marjan Koster
Afwezig m.k.: Gerard en Gerritje Zijlstra, Peter Koster, Menno Franckena, Edwin Mes, Eke Romp, Lubbert Dijkstra

1. Opening door de voorzitter met een terugblik naar de dorpsfeesten van 1947, 70 jaar geleden. Naast dat er gekaatst werd net zoals nu waren er diverse spelletjes te doen die inmiddels niet meer bestaan, zoals bijvoorbeeld een rookwedstrijd. Waarschijnlijk betrof dit een wedstrijd pijproken.

2. Notulen jaarvergadering van 2016. De voorzitter last een korte leespauze in. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 2016, dus bij deze worden die notulen vastgesteld.

3. Het jaarverslag 2016-17 wordt voorgelezen door secretaris Marjan. Naar aanleiding hiervan wil Renske graag opmerken dat de optocht zoals die bij de dorpsfeesten door de kinderen werd uitgevoerd echt een succes was. Sjirkje haakt daar op in door te melden dat de optocht wel snel voorbij was. De stoet kinderen wat meer in groepjes voorbij komen is misschien leuker. Arnold oppert dat dit dan misschien wel op leeftijd ingedeeld kan worden. Corry geeft nog aan dat de notulen en het jaarverslag ook op de website geplaatst kunnen worden.

4. Het financieel verslag 2016-17 wordt toegelicht door penningmeester Toon. Het is wat beknopter dan vorig jaar n.a.v. tips tijdens de vergadering van vorig jaar. We lopen punt bij punt bij langs met elkaar en komen tot de conclusie dat de opbrengsten goed begroot zijn maar dat dat bij de uitgaven niet echt het geval is. Er is bij de diverse activiteiten toch wel aanzienlijk meer uitgegeven dan begroot. Hier zijn niet heel veel duidelijke redenen voor behalve de grote uitgave bij de activiteit Campingspelen. Halverwege het jaar was er ook een wisseling van taken binnen het bestuur en is er een nieuwe penningmeester gekomen. Voor het komende jaar is de penningmeester voornemens beter te budgetteren.

5. Verslag van de kascommissie wordt gedaan door Johannes Greidanus. Hij en Anniegriet hebben de boeken gecontroleerd en hebben de nieuwe penningmeester diverse vragen gesteld. Alles was duidelijk en in orde en daarom wordt er decharge verleend aan de penningmeester. Anniegriet blijft nog een jaar in de kascommissie en Johannes Greidanus wordt bedankt voor zijn taak. Pieter van Rosendal zal volgend jaar deel uitmaken van de kascommissie.

6. Thema Dorpsfeesten voor 2017 is: DAAR ZIT MUZIEK IN! Dorpsfeesten zijn dit jaar op 6-7-8 juli i.p.v. eind juni. Dit in verband met de Mar-a-thon van Sneek die in ‘ons’ weekend in juni is gepland. Dit jaar staat er weer straatversiering op het programma. Maar dan straatversiering ZONDER acts in de straat. Het gaat dit keer echt om de versiering binnen het thema. Voor diverse activiteiten kunnen we nog vrijwilligers of commissieleden gebruiken. Bijvoorbeeld voor een avondactiviteit, waarschijnlijk een quiz. En we zoeken ook nog mensen die de oliebollen/snoepkraam kunnen bemensen.

7. Kaatsdag dorpsfeesten. Jinke legt uit dat we graag advies willen van onze leden op de vergadering over de dag waarop we moeten gaan kaatsen. Vorig jaar hebben we voor het eerst een keer op zaterdag gekaatst i.p.v. op de vrijdag. Daar hebben we wisselende feedback op gekregen. Voor de VVV en de kaatsvereniging is er geen voorkeur. Daarom vragen we de leden te stemmen. Hieruit blijkt dat er 3 leden stemmen voor de vrijdag en 7 voor de zaterdag. De andere aanwezige leden stemmen niet omdat zij geen voorkeur hebben voor een bepaalde dag. Komend jaar wordt er dus wederom gekaatst op de zaterdag.

8. Activiteiten 2017. Dit is het voorlopige programma voor 2017. Er worden zeer waarschijnlijk nog een aantal activiteiten toegevoegd.

Via Corry de vraag vanuit fam. van Eysinga van Epemastate of de kerstmarkt wellicht ook weer daar gehouden kan worden. Hier kunnen wij duidelijk in zijn; dat gaan we niet doen. De markt blijft bij het dorpshuis. Hier zij we zelf ‘baas’ over bijvoorbeeld het niet vragen van een entree prijs. En bovendien genereert de kerstmarkt ook inkomsten voor het dorpshuis, dat willen we graag zo houden.

Belangrijkste wijziging qua activiteiten is de nieuwe aanpak van de plantjes actie. We gaan niet meer langs de deuren met karren met plantjes. Dit jaar organiseren we het meer als een Blomkemerke. Dit keer op de zaterdag en gewoon bij het dorpshuis. Gekochte plantjes kunnen wel worden thuisgebracht.

9. A. Bestuursleden gezocht. Ons rooster van aftreden is in de war geraakt door tussentijds vertrek van een drietal bestuursleden vorig jaar. We hebben een nieuw rooster van aftreden opgesteld. Dit betekent dat er in 2018 twee bestuursleden zullen vertrekken en in 2019 weer twee. Daarom zijn we nu alvast op zoek naar nieuwe mensen. Wellicht kunnen zij dan alvast eens meedraaien met het VVV bestuur. We beseffen ons dat het een lastige klus zal worden, zeker gezien het feit dat meerdere verenigingen erg veel moeite hebben met het vinden van bestuursleden.

B. Rondvraag

Johannes Nieuwland vraagt hoe het staat met de ontwikkelingen rondom de mogelijke samenwerking of fusie tussen de IJsclub en de VVV. Hierdoor ontstaat een discussie omdat een aantal van de aanwezigen hierover informatie mist die is gedeeld tijdens de jaarvergadering van de IJsclub en zij daar niet aanwezig waren. Jinke legt daarom kort uit dat de vraag van de IJsclub bij de VVV is aangekomen of wij hen eventueel willen ‘overnemen’ of intensief willen gaan samenwerken. We kunnen er nog niet heel veel meer over zeggen. Er zijn gesprekken geweest en de VVV moet hier onderling in het bestuur nog verder over praten en een beslissing nemen. Er is helaas niemand van de IJsclub aanwezig vanavond.

Klaas Koopmans uit zijn zorgen over het verplaatsen van de dorpsfeesten i.v.m. de beschikbaarheid van de zweefmolen. Dit is allemaal goed besproken met de heren van de zweefmolen en deze nieuwe vastgestelde datum is in overleg met hen gegaan.

Renske uit nogmaals haar zorgen over het feit dat er ook bij de VVV straks weer 2 nieuwe bestuursleden moeten komen. Zij geeft aan dat het toneelbestuur al een tijd nog maar uit 4 personen bestaat i.p.v. uit 5. De zorgen van Renske begrijpen we zeker, we delen diezelfde mening.

10. Sluiting door de voorzitter die alle aanwezigen bedankt voor hun komst.