Update Doarpsrounte mogelijk woningbouwontwikkeling

Op 12 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats in het dorpshuis,
Doarpsrounte was erbij.  Door Frisoplan is een terugkoppeling gegeven
over de eerste bijeenkomst en de resultaten van het
woonbehoefteonderzoek zijn toegelicht. Met deze informatie hebben de
aanwezigen vervolgens in groepjes een eerste verkenning gedaan hoe de
ruimte mogelijk ingevuld zou kunnen worden. Onder andere de
presentatie van deze avond, de antwoorden van het
woonbehoefteonderzoek en foto’s van die verkenning zijn te vinden via
https://woneninysbrechtum.nl/nl/nieuws [1].

Er is een belangrijke vraag gesteld over de karakteristieke waarde van
het gebied. Die vraag heeft Doarpsrounte ook neergelegd bij de
gemeente SWF. Zodra daar meer over bekend is wordt dat weer gedeeld.

Alle resultaten worden nu eerst verder uitgewerkt en er wordt met
diverse partijen overleg gevoerd zoals Provincie en Wetterskip. Ook
moeten er nog allerlei onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of
het plan haalbaar is. Als Doarpsrounte zijn en worden we nauw
betrokken bij alle stappen en te zijner tijd volgt er weer een
informatiebijeenkomst.

Bestuur Doarpsrounte