Ysbrechtum vlag

Terugkoppeling Doarpsrounte inzake woningbouwontwikkeling

Proces mogelijke woningbouwontwikkeling

Ledenvergadering

Op de laatste ledenvergadering op 26 september jongstleden zijn er diverse vragen gesteld over de mogelijke woningbouwontwikkeling nabij de weg Tolhek. Na de berichtgeving in de pers afgelopen zomer is er, heel begrijpelijk, veel reuring over ontstaan. Als bestuur van Doarpsrounte hebben we aangegeven dat ook wij verrast waren door het mediabericht. We hebben benoemd dat er ook bij ons nog veel vragen leven ondanks dat we SWF meermalen hebben gevraagd naar informatie. We hebben aangegeven met SWF en Frisoplan een gesprek te hebben gepland en hierover terug te koppelen aan de inwoners. Dat doen we hierbij.

Overleggen SWF en Frisoplan

Op 3 oktober hebben wij hierover, voorafgaand aan een bijeenkomst met straatvertegenwoordigers, met wethouder Michel Rietman gesproken. Hij heeft ons, en later ook de straatvertegenwoordigers, excuses aangeboden voor het onvoldoende en te laat informeren van Doarpsrounte en inwoners.

Afgelopen week hadden we Frisoplan uitgenodigd voor een afspraak. Ook zij hebben hun welgemeende excuus aangeboden voor de te late en onvoldoende communicatie met Doarpsrounte. Kortgezegd komt het er op neer dat SWF de communicatie aan Frisplan over heeft gelaten. En Frisoplan heeft in juli bijna gelijktijdig met het persbericht ook omwonenden en Doarpsrounte geïnformeerd. Uiteraard hebben wij in beide gesprekken hier het nodige over gezegd en ons ongenoegen duidelijk kenbaar gemaakt.  Belangrijk is dat we voor het vervolgproces goede afspraken hebben gemaakt over het betrekken van het hele dorp én Doarpsrounte. Frisoplan werkt graag samen met ons en de bewoners zodat de uiteindelijke plannen maximaal aansluiten bij de behoeften en wensen van belanghebbenden.

Proces tot nu toe

Frisoplan heeft duidelijk aangegeven aan het begin te staan van deze mogelijke ontwikkeling. Er zijn een aantal verkenningen gedaan. Ook hebben er twee zogenaamde omgevingstafels met SWF plaats gevonden. Daarmee is verkend waar rekening mee moet worden gehouden. Voor deze verkenningen zijn tekeningen gemaakt. Door een WOO *) verzoek zijn er ook tekeningen in het dorp in omloop gekomen. Frisoplan heeft bevestigd dat er nog niet een vaststaand plan is. Er wordt begonnen met ‘’een leeg vel papier’’ is aangegeven.

*) WOO =Wet Open Overheid, opvolger van WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)

Komende periode

De eerste vervolgstap is een inloopbijeenkomst op 31 oktober in het dorpshuis. Informatie hierover is/wordt breed gedeeld: het staat inmiddels op de website, het komt in de Bronbankpraet en informatie wordt huis aan huis  verspreid. Daarna wordt het woonbehoefte onderzoek uitgevoerd. Hier gaan we als Doarpsrounte ook onze input voor leveren. Iedereen kan aan dat onderzoek meedoen. Het wordt digitaal uitgevoerd maar er is ook de mogelijkheid om de vragen op papier te beantwoorden. Aansluitend volgt er in ieder geval een bijeenkomst die ook weer de mogelijkheid biedt om mee te denken over het vervolg.

Website

Frisoplan heeft aangegeven ook een website te lanceren waarop de informatie continu te vinden is. Daar komt dan ook een pagina op met veel gestelde vragen. Zodra daar meer over bekend is wordt dat gemeld.

Rol Doarpsrounte

De gehele ontwikkeling ligt in handen van Frisoplan. Als bestuur van Doarpsrounte hebben we vooral een procesmatige rol met daarbij het goed betrekken van de bewoners van Ysbrechtum. Die rol pakken we actief op in het algemene belang van het dorp. Bij dergelijke plannen zullen er altijd voor- en tegenstanders zijn, daarin zullen wij geen partij gaan kiezen.  Belangrijk om nog te vermelden is dat de haalbaarheid afhankelijk is van vele factoren, zoals onder andere draagvlak, financiën, milieuaspecten en juridische mogelijkheden.

Tot slot

Op 31 oktober is dus de eerste mogelijkheid voor iedereen om zich te laten informeren en reactie te geven. In de brief op de website staan de contactgegevens van Frisoplan voor eventuele vragen.
Als u vragen heeft aan Doarpsrounte kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Doarpsrounte Ysbrechtum