Parasjute-jurk

In prachtich ferhaal fan Ary Meintema-Jeltema fan Mantgum.
Yn’e 2e wrâldoarloch wenne hja yn Ysbrechtum, skean tsjinoer de âld skoalle. Ik mocht dit ferhaal fan har hjir pleatse.
Hier vindt u het verhaal

Het verhaal kunt u ook terug vinden onder de Reportages