Maandag 24-10 Jaarvergadering Toanielselskip ’t Is sa’t Falt

Maandag 24 oktober 2022 jaarvergadering Toanielselskip ’t Is sa’t Falt in dorpshuis It Nije Formidden in Ysbrechtum.