KOFFIEOCHTEND
Op dinsdagochtend 28 september hervatten we weer onze koffieochtenden, na een lange periode dat dit niet kon wegens de coronapandemie.
De koffie met iets lekkers staat klaar om 10 uur in de consistorie. Inloop vanaf kwart voor tien. We gaan deze morgen voor een goed gesprek, gezelligheid en ontmoeting. Uw gastvrouw Janny Reidsma en de diaconie verwelkomen u graag.

KERKDIENSTEN
zondag 26 september 2021
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer H. Giliam
Fryske Tsjinst

zondag 3 oktober 2021
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. J. Majoor

Vanaf nu hoeven kerkgangers zich niet meer vooraf aan te melden. De kerkenraad heeft besloten dat het van tevoren inschrijven bij Johannes Greidanus kan komen te vervallen. Vanaf 12 september staat er een tafeltje met de inschrijflijst in het voorportaal van de kerk. U kunt dus zondags gewoon naar de kerk komen en uw naam daar (laten) noteren. Dat is om u te kunnen traceren mocht er toch gevaar op besmetting zijn geweest. Voor uw veiligheid wordt u ook nog verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.

BIJ ZONDAG 26 SEPTEMBER FRYSKE TSJINST in Ysbrechtum
Tiden hewwe tiden
Mei dit tema wolle wy snein 26 september o.s. oanslúte op de doarpsfeesten. Omdat it grutte tema yn de bibel de ivichheit is, wurdt der oan soad neitocht oer de tiid. Wy wolle stilstean by psalm 31, Prediker 3 en Iepenbiering 12.
Wolle jim oer it tema eat mei my diele? In ferhaal, in passend liet? Mail: herkegiliam@gmail.com
Lieten binne der om songen te wurden; ferhalen bliuwe ûnder de pastorale pet.
Wy hoopje inoar te moetsjen op snein 26 septimber.
Golle groet, Herke Giliam, preekfeint.

BIJ ZONDAG 3 OKTOBER Israëlzondag in Tirns
De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. Na een lange tijd is er weer een kerkdienst in de kerk van Tirns. Op 3 oktober a.s. worden we weer bij de joodse wortels van ons geloof gebracht. We komen Israël tegen in de Psalmen en in de Bijbellezing. We beseffen dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël!
We lezen een indrukwekkend Bijbelverhaal over een gesprek in de nacht tussen Jezus en een Farizeeër. Bijbelkenners herkennen hier direct Nikodemus. Jazeker, maar het verhaal wordt nóg spannender als je zélf het gesprek met Jezus aangaat.
Wat betékent deze bijzondere Zoon Van Israël voor jou? Een klein begin van een antwoord is Psalm 81 : 8 ‘Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen.’

Dat het ons goed mag doen. Meer dan welkom!
Jur Majoor

 

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als van ouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”. Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

26-09 Vredeswerk Israël/Palestina-Zending
Israël/Palestina – Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd. Vermeld bij deze gift: Vredeswerk Israël/Palestina

3-10 Israëlzondag
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël
Vermeld bij deze gift: Israëlzondag

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor JOP: Afgelopen week was het de week van de opvoeding. Daarom collecteren we voor het ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding. JOP (Jong Protestant), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, na te denken over de ontwikkeling van materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

U kunt uw gift ook storten op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 t.n.v. Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns onder vermelding van JOP.

Meer kerknieuws? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van 1 april tot 1 april en kost € 15,00
bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)
contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl
kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com