Kerknieuws Stille week en Pasen

 

 

 

 

 

 

 

zondag 17 maart 2024
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer H. Giliam
Fryske Tsjinst

 

zondag 24 maart 2024*
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Aukje Westra
Palmpasen Hosanna!

 

donderdagavond 28 maart 2024**
Consistorie: 18.00 uur sobere maaltijd
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Marije Mazereeuw
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal

 
Vrijdagavond 29 maart 2024***
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Vijko Top

Goede Vrijdag
 
zaterdagavond 30 maart 2024****
21.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger dominee Aukje Westra
Stille Zaterdag
 
zondag 31 maart 2024
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
vanaf 09.00 uur bent u welkom voor de paasbegroeting met koffie en krentenbrood
voorganger is dominee Vijko Top
Pasen
m.m.v. Rick Geertsma, trompet

*PALMPASEN – HOSANNA!

Op Palmzondag herdenkt de kerk de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Aan het eind van de dienst komen de kinderen van Sundayskool in een vrolijke stoet de kerk binnen. Met hun versierde Palmpasen stokken in de hand. Uiteraard willen ze graag uitleggen wat de versieringen áán en het broodhaantje óp de stok te betekenen hebben. Ook de vlaggetjes, die de kinderen gemaakt hebben, vragen om een toelichting.

Het combo (Maya Sari en Antje-Lotte) spelen en zingen o.l.v. Theo Wiersma lied 549 De ezelruiter (Liedboek 549) en Love me tender (Elvis Presley).

 

**WITTE DONDERDAG 28 MAART

Sobere maaltijd 18.00 uur in de consistorie

Aansluitend om 19.30 de dienst in de kerk met het Heilig Avondmaal

Opgeven voor de sobere maaltijd kan door uw naam te noteren op de lijst, die op het tafeltje in de kerk ligt. Bellen of mailen mag ook. Anja Salverda: 06 28440570 of Gerry Sikma 0515 569561 en via de mail g.sikmawierda@gmail.com Voor onverwachte gasten houden we met alle plezier een stoel en een bord vrij. Van harte welkom!

Een smakelijke maaltijdsoep, vers geurend brood en een kopje thee of een glaasje water. Meer niet. Het zijn de ingrediënten voor de vegetarische sobere maaltijd in de consistorie. De sobere maaltijd kan heel waardevol zijn. Sober, maar niet somber. Met liefde bereid en geserveerd. En rijk door de ontmoeting en de gesprekken. We nodigen u van harte uit om plaats te nemen aan de gedekte tafels.

Anja Salverda, Truus Spijksma, Gerry Sikma en Marije Mazereeuw

 

 

***Vrijdagavond 29 maart 19.30 uur

Goede Vrijdag

De dag van wreedheid. Een kwetsbaar mens wordt ter dood veroordeeld, aan een kruis gespijkerd. Het passieverhaal over lijden en sterven.

Jezus gaat samen met zijn leerlingen naar Getsemane en wordt daar verraden. De weggevluchte leerlingen zijn er niet bij, als de soldaten hem naar de hogepriester en de wetsleraren brengen. Ze zijn er niet bij als Pilatus het volk z’n zin geeft: ‘Kruisigt hem!’ Door mens en God verlaten sterft Hij aan het kruis. Het is de hoofdman van de soldaten, die inziet: ‘Werkelijk, Hij was de Zoon van God’.

 ****Stille Zaterdag 30 maart 21.00 uur

Een gedoofde paaskaars is het symbool van leegheid en gemis. In de schaars verlichte kerk zingen we de liederen die uitdrukking geven aan dat gevoel van leegheid. In afwachting van ‘Het Licht dat ons aanstoot in de morgen.’

Koffieochtend.
Donderdag 21 maart om 10.00 uur in de consistorie.

Op deze morgen komt ds. Vijko Top en gaat iets vertellen over zijn boek “Vanuit de ingewanden”  en kunnen we hem vragen stellen over dit boek.

Maar uiteraard beginnen we gewoon eerst met koffie/thee en koek, want de gezelligheid staat voorop. De diaconie nodigt een ieder uit en weet u bent welkom!

 

IN MEMORIAM

Mevrouw Tiny Reiker – Postma.
Geboren in Sneek op 11 oktober 1935, overleden in IJsbrechtum op 25 februari 2024.

Ruim vijftig jaar woonde ze met haar man Joop in IJsbrechtum. Toen nog iets landelijker dan nu. Tegenover het huis een prachtige sloot waar de kinderen veel speelden. En regelmatig kletsnat thuiskwamen. Vier kinderen kregen ze: Jaap, Peter, Jurgen en Annet. Die op hun beurt ook weer een gezin kregen, buiten Ysbrechtum.

Maar ze kwamen er vaak terug om hun ouders en later hun moeder op te zoeken en te helpen. Want Joop overleed in juni 2021. Tiny was toen al niet zo mobiel meer. Naar de kerk gaan lukte niet meer. Ze werd bang om te vallen. Noodgedwongen bleef ze liever thuis en in haar tuin. Haar wereld werd kleiner, maar gelukkig kon ze thuis blijven wonen door de goede zorg van de kinderen en de Thuiszorg. Maar ze bleef geïnteresseerd in de mensen om haar heen en dorpsgenoten. Als ze bloemen kreeg van de kerk kregen we altijd een lief bedankbriefje terug.

Ze overleed thuis. Op zaterdag 2 maart was het afscheid. Maar de herinnering aan een bijzondere vrouw blijft. ‘Na een leven vol liefde, zorgzaamheid, dankbaarheid en een altijd opgewekt karakter is van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en ‘ouwe oma’, schreven de kinderen op de rouwkaart.

Vijko Top

 

DOMINEE HEFTING OVERLEDEN 1954-2024

Afgelopen zaterdag bereikte de kerkenraad het droevige bericht dat onze oud-predikant ds. Evert Jan Hefting is overleden. Zondag is hiervan in de gemeente afkondiging gedaan. 

Zijn vrouw Martha Kroes schreef nog maar kort geleden dat, als het om vooruitzichten ging, ze eerder in weken moesten denken dan in maanden. Het werden dagen.

Ds. Evert Jan Hefting nam in 2020 na zes jaar afscheid van de PKN-gemeenten in Sneek en die van onze dorpen. Op zondag 8 november 2020, midden in coronatijd, ging hij officieel voor de laatste keer voor als predikant in Ysbrechtum, Tjalhuizum, Tirns. Later is hij nog wel een keer als gastpredikant bij ons geweest. Toen konden we hem alsnog persoonlijk een hand geven. Het werd een hartelijk weerzien.

Dominee Hefting nam na Sneek en hier nog een beroep aan naar de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum. Hij en zijn vrouw Martha Kroes keken ernaar uit om daar te gaan wonen en nog een poosje als echtpaar in die gemeente aan het werk te gaan.

In 2022 was het 40 jaar geleden dat ds. Hefting werd toegelaten tot het ambt van predikant. Halverwege vorig jaar ging hij met emeritaat. Maar met Martha aan zijn zijde was hij dominee v.d.m. voor het leven: bedienaar van het Goddelijke woord.

Nu is er het verdriet om het heengaan van een prachtig mens: Evert Jan Hefting. Onze gedachten zijn bij Martha, de familie en bij de velen waaronder onze gemeente die nauw met hem verbonden waren.

Bij de gebeden zondag is zijn naam voor God genoemd en gebeden voor de nabestaanden. De afscheidsdienst en de begrafenis was vandaag (vrijdag 15 maart) in Sexbierum.

Klaas Salverda, scriba

Correspondentieadres Martha Kroes: Tsjerke-ekers 27, 8855 GA  Sexbierum

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Ds. Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns:  06 37594569

aukjehwestra@gmail.com