Kerknieuws November 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 26 november 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorgangers zijn de dominees Aukje Westra en Vijko Top*
Eeuwigheidszondag
Laatste zondag kerkelijk jaar

 

zondag 3 december 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Vijko Top**
viering Heilig Avondmaal
1e adventszondag

 

zondag 10 december 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. M. Mook***
Lessons en Carols
2e adventszondag

 

*AUKJE WESTRA EN VIJKO TOP
Eeuwigheidszondag 26 november

Gedachtenisdienst noemen we de dienst waarin we de namen van gestorvenen uit onze dorpen noemen.  Eeuwigheidszondag is een nog mooiere benaming. Een geliefde is gestorven, ‘út de tiid’, en wij zijn opgeschoven in de tijd. Wat was ligt als gevallen fruit op de grond. Pas na een periode van verdooldheid, kan de oogsttijd aanbreken. Herinneringen doorleven, het goede behouden, het kwade verzoenen. Oogsten wie wij door hem of haar geworden zijn. In Gods naam het leven als gebroken brood doorgeven. Voor eeuwig.

 

 

HERINNER DE NAMEN

Zondag 26 november noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zoeken we het aangezicht van de levende God die over alle tijden heen gaat.

Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Blijf geboren in je naam,
Wees als een mens gezegend…

 

8 november 2022: mevrouw Bozena Marie Cernohorsky-Machacek, roepnaam Bea, geboren op 6 juli 1930

15 december 2022: mevrouw Jos van der Kuijlen-du Mee, roepnaam Jos, geboren op 1 september 1942

2 januari 2023: mevrouw Alie Ruiter-Boers, roepnaam Alie, geboren op 16 februari 1947

11 januari 2023: de heer Alle Ruurt van der Sluis, roepnaam Alle, geboren op 24 mei 1931

22 januari 2023: de heer Feike de Boer, roepnaam Feike, geboren op 16 mei 1945

29 januari 2023: de heer Geert van den Berg, roepnaam Geert, geboren op 16 maart 1955

12 februari 2023: de heer Geert Hendrik Heerschop, roepnaam Geert, geboren 21 februari 1990

4 maart 2023: mevrouw Elisabeth Klasina Hoeksema, roepnaam Elisabeth, geboren 25 oktober 1955

24 juni 2023: de heer Piet Tjalsma, roepnaam Piet, geboren 21 augustus 1937

5 juli 2023: mevrouw Pietje Dotinga-Heslinga, roepnaam Pietje, geboren 14 oktober 1937

13 augustus 2023: de heer Jogchum Nieuwenhuis, roepnaam Jogchum, geboren 28 december 1927

19 augustus 2023: de heer Sjoerd Jellema, roepnaam Sjoerd, geboren 25 april 1951

6 oktober 2023: mevrouw Maria Katriena Kok-Scheephorst, roepnaam Riet, geboren 11 februari 1934

12 november 2023: de heer Sjoerd Couperus, roepnaam Sjoerd, geboren 7 april 1930

Als gemeente willen we laten zien dat zij in onze gedachten zijn en blijven. Zo proberen we iets te verstaan van het gemis en zoeken we om tekenen dat je er uiteindelijk toch niet alleen voor staat.

Voor elke gestorvene wordt een kaars aangestoken. Ook wordt een kaars aangestoken voor die we niet bij de naam noemen, voor hen die naamloos stierven en voor alles waar de dood sterker was dan het leven.

De betrokken families hebben zoveel mogelijk persoonlijk een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Na afloop ontvangen zij de kaars, een witte roos en het steentje met de naam van hun dierbare. Ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top zijn deze ochtend beiden voorganger. Na de dienst is er nog gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken.

Kerkenraad YTT,
Klaas Salverda, scriba

**VIJKO TOP
Avondmaal 3 december
1e Adventszondag

Elke zondag is er een kerkdienst, af en toe staat er brood en wijn op tafel. Dan worden we genodigd aan Tafel, met Christus als gastheer. De Tafel waar iedereen voluit welkom is, waar iedereen mag komen. Brood en wijn delen en ervaren dat je er mag zijn. Gods genade ontvangen, zomaar voor niets. In dankbaarheid voor alle goedheid om je heen. Of juist als je denkt dat je het niet verdient, ondergedompeld bent in zorgen of verdriet. Als het leven je neerdrukt reikt God een hand. Wat een weldaad. Het past zo mooi bij de eerste zondag in het nieuwe kerkelijk jaar. Om tot uitdrukking te brengen dat we één zijn, een gemeenschap, in verbondenheid met God en met elkaar. Juist nu er zoveel verdeeldheid is in de wereld.

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.
Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging –
ik leg het neer.
Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.
Lied 400

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Dominee Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns: 06 37594569

of:   aukjehwestra@gmail.com