kerknieuws en koffieochtend

KERKDIENSTEN
zondag 10 oktober 2021
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee J.K Bolt

zondag 17 oktober 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee D.J. Deuzeman

zondag 24 oktober
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
dienst voorbereid door IKW
koffiedrinken na de dienst

Kerkgangers hoeven zich niet meer vooraf aan te melden bij Johannes Greidanus. Voor uw veiligheid wordt verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en anderhalve meter afstand te bewaren. Er mag weer volop gezongen worden door de gemeente.

 


WEER KOFFIEOCHTEND IN DE CONSISTORIE

Op dinsdagochtend 28 september konden we eindelijk weer bij elkaar komen in de consistorie. Het werd een informele, gezellige ochtend met een twaalftal mensen. De ontvangst met koffie/thee en om het te vieren een stuk oranjekoek van Johannes Greidanus. De sfeer was goed en om in Piet (Sikma) zijn termen te blijven: ‘Er werd maar doorgepraat en we hoefden geen gespreksonderwerpen aan te dragen.’
Toch hebben we na kort overleg besloten om voor de eerstvolgende keer een gastspreker uit te nodigen.
En die eerstvolgende keer is 26 oktober.

26 oktober komt dorpsgenoot Menno Landstra vertellen over zijn werk als voormalig eindredacteur bij De Telegraaf en hoe het is om na ruim een halve eeuw terug te keren in Friesland.
Inloop op die dinsdagochtend 26 oktober is vanaf kwart voor 10. U bent allen van harte welkom om elkaar en ons daar te ontmoeten.
Mede uit naam van de diaconie: oant sjen!
Janny Reidsma

 


DE BIBEL ÚT 1874 WEROM YN TIRNS

It wie mids april dit jier dat ik in mailtsje yn myn mailbox fûn mei it berjocht: “Goedendag mevr. Wester, graag wil ik u wijzen op een advertentie op Marktplaats, waar een antieke bijbel uit de kerk van Tirns wordt aangeboden” Dat boadskip makke mij tige nijsgjirrich , dus ik ha direkt reagearre.
It bliek dat immen mei famylje yn Turns dit oanbod fûn hie en tocht dat is fêst de muoite wurdich foar de tsjerke fan Turns. No dêr wie ik it mei iens, dus ik ha aksje ûndernaam. Ik bedarre bij in opkeaper yn Drylts, dy’t in bak âlde boeken bij it Veilinghuis Ald Fryslân yn Drylts kocht hie en dizze trochferkocht fia Marktplaats.
Foar €30,- ha ik de bibel út 1874 kocht foar de tsjerke yn Turns.

Mar doe siet ik mei de grutte fraach; hoe is dizze bibel mei it opskrift “Kerkvoogdij Tirns” bij it Veilinghuis bedarre? Tsjerkfâd Jan Hogenkamp socht it út:
Noch net iens sa lang lyn, yn de notuleboeken fan de Tsjerkfâdij, datearre 18 septimber 1979, wurdt skreaun dat der leafhawwers binne foar de âlde bibels, dy’t yn de konsistoarje te Ysbrechtum lizze. De wearde sil taksearre wurde fan 6 bibels út de tsjerke fan Ysbrechtum en 2 bibels út de tsjerke fan Turns. Yn 1980 wurde hja ferkocht en wy fine in post fan f.1100,- “Verkoop oude bijbels” werom op de jierrekken. De wearde giet fan f.75,- oant f.150,-

De kasstikken binne net kompleet en der is net mear te efterheljen wêr’t dizze bibel út Turns te lâne kommen is. Miskien yn de boekekast fan in dominy en nei ferrin fan tiid, doe’t dizze ferstoar bij famylje. Dy ha sa’t skynt yn in oprêderich sin de âlde boeken fan e hân dien en sa is de bibel bij it Veilinghuis te Drylts kommen.
Einliks seach de bibel der net mear út, der siet in breuk en môgegatsjes yn de houten binnenkant, skuorren yn it lear en it kapitaal yn de rêch wie stikken. Bij Frisian Restorers yn de Blokhúspoarte te Ljouwert is de bibel hielendal út elkoar helle en restaurearre. Oer de kosten hjirfan sille wy it mar net hawwe, yn elk gefal wol it tsienfâldige fan de kostpriis. De tsjerkfâdij wie it mei mij iens dat dizze bibel wer werom nei Turns moast, foaral om it bysûndere opskrift “Kerkvoogdij Tirns”. Wy sille in moai plakje foar dizze bibel yn de tsjerke fan Turns sykje!
Tryntsje Wester

 

Meer kerknieuws? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van 1 april tot 1 april en kost € 15,00

bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)

contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl

kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com