Kerknieuws augustus

KERKDIENSTEN
zondag 8 augustus 2021: 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is drs. K.M. Dijkerman (Texel)

zondag 15 augustus 2021: 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F.H. Welbedacht

zondag 22 augustus 2021: 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. E.J. Hefting (Sexbierum-Pietersbierum)
koffiedrinken na afloop van de dienst

Reserveren: Op zondag vlak voor het bezoeken van een kerkdienst kunt u zich aanmelden bij de kerk. Op maandag tot en met zaterdag telefonisch, via de mail of in de dorpswinkel. Telefonisch aanmelden kan elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515 412157 en via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com. Aanmelden kan ook tijdens openingstijden in de dorpswinkel van Ysbrechtum. Johannes Greidanus noteert uw naam en telefoonnummer op de bezoekerslijst. In de kerk wordt U verzocht uw handen te ontsmetten en anderhalve meter afstand te bewaren.

BIJ ZONDAG 8 AUGUSTUS
Even voorstellen: de voorganger op deze zondag, drs. K.M Dijkerman van Texel:

Krista Mirjam Dijkerman (1956), verpleegkundige en (freelance) theologe. Ik ben een domineesdochter die jarenlang haar kont tegen de (kerkelijke) krib gooide, maar als een moderne Jona door God teruggeroepen werd. Dat deed hij aan de hand van dementerende mensen, voor wie ik jarenlang als verpleegkundige gezorgd heb. In mijn verhalenbundel ‘varen op je ziel – open door dementie’ beschrijf ik bijzondere ervaringen die ik met hen in het verpleeghuis mocht opdoen. Dankzij hen kan ik mezelf kerkelijk gesproken een ‘late roeping’ noemen.
Ook mijn moeder en mijn echtgenoot gingen die weg eer zij stierven. Dus als nou ikzelf tezijnertijd ook zou gaan dementeren, ben ik als ik ga ‘hemelen’ knap all-round.
Dankzij één van uw gemeenteleden, mij onbekend, kom ik zondag 8 augustus naar IJsbrechtum. Altijd leuk om zo het onbekende tegemoet te gaan.
En wat het die zondag gaat worden? Ik heb nog geen idee. Ga pas 2 augustus een beetje broeden en God vragen me te leiden. Dat past ook wonderwel bij wat m’n leermeesters, de mensen met dementie, me geleerd hebben: leef bij het moment, in het hier en nu…!
Met een hartelijke groet vanaf Texel, het eiland waar ik alweer ruim dertig jaar woon,
Krista Mirjam Dijkerman

BIJ ZONDAG 22 AUGUSTUS
Bij het afscheid van dominee Evert Jan Hefting op 8 november 2020 in de kerk van Ysbrechtum werd de hoop op een weerzien uitgesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Een weerzien met ‘onze dominee’ als gastpredikant op de preekstoel. Nu is het zover. Zondag 22 augustus komt Evert Jan Hefting vanuit Sexbierum naar de kerk van Ysbrechtum. Er is na de dienst nog even gelegenheid om een praatje te maken met de dominee. Want de koffiecommissie zorgt voor koffie en thee met wat lekkers erbij. Volop gezelligheid dus. U wordt van harte uitgenodigd.

Moet je horen!
zondag 22 augustus
Deze zondag mag ik bij u voorgaan. Daar verheug ik me op. We hebben elkaar bijna een jaar niet gezien. Het gaat overigens goed met ons en we voelen ons thuis in onze nieuwe woon- en werkplaats. Als je elkaar een jaar niet gezien hebt heb je elkaar heel wat te vertellen: moet je horen….
Daarover gaat het ook in de dienst. We lezen Markus 7: 31 – 37 over de genezing van een dove man, die gebrekkig sprak. Die doofheid brengt hem in een isolement, hij kan niet horen, hij kan zich niet goed verstaanbaar maken. Wij vinden het vaak al moeilijk op bezoek te gaan bij iemand die heel erg doof is, laat staan als diegene ook niet of moeilijk kan praten. Hoe moet die ander zich wel niet voelen? Maar ook als je wel kunt horen en spreken kun je een ander soms niet verstaan, zit je op een totaal verschillende golflengte, geloof je anders, voel je een muur tussen jou en die ander in staan. Dat kan makkelijk tot verwijdering leiden, ook in de kerk. Jezus stapt op die man af. Op een bijzondere wijze geneest hij hem, met de kracht van boven “opent” hij zijn isolement: Effatha. Ons wordt gevraagd de ander proberen te verstaan, op de ander, die anders is, denkt of gelooft af te stappen en zo onszelf voor die ander te openen, de muur te doorbreken.
ds. Evert Jan Hefting

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE We collecteren weer als vanouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”, maar gemeenteleden die niet kunnen komen of niet durven wegens de corona, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

08-08 Bouwen met Bouma’s
Wij bouwen, letterlijk en figuurlijk, aan de toekomst van Zambia! Een groot probleem in Zambia is de slechte kwaliteit van het onderwijs, onveilige klaslokalen en overvolle klassen. Door klaslokalen te bouwen en te onderhouden, zorgen we er voor dat meer kinderen naar school kunnen. Bouwen met Bouma’s zet ook in op het opleiden van jongens en meisjes tot timmerman, zodat ze aan hun eigen toekomst kunnen werken.
Vermeld bij deze gift: Bouwen met Bouma

15-08 Zending
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Aktie steunt een bijbelschool die door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij.
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan de trainingen mee onder hen zijn veel jongeren!

De partnerorganisatie van Kerk in Aktie, het Open Theologisch seminarie (OTS) traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken.
Vermeld bij deze gift: Zending Pakistan

22-08 Fryslân foar Rwanda
Deze derde zondag in de maand is de collecte voor Rwanda. De teller staat nu op € 1185,00. Het streefbedrag is € 2000,00. Met uw hulp moeten we dit kunnen halen.

Deze week was het 25 jaar geleden dat er een einde kwam aan de genocide in Rwanda. Dit werd op bescheiden herdacht. De vele wonden zijn nog niet zijn geheeld. Bij ons wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en zijn de slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Overal waar oorlog heeft gewoed, heeft dat grote gevolgen in families. Verhalen worden deels verzwegen. De zendingsdiaconessen in Rwanda proberen dit te doorbreken door geestelijke hulp te bieden om trauma’s te verwerken. Zo heeft zuster Celestin gespreksgroepen opgericht waarbij de Hutu’s en de Tutsi’s hun verhalen kunnen delen.
Vermeld bij deze gift: Rwanda

 

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van: Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.