KERKDIENSTEN
zondag 14 november
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer P. Speelman

zondag 21 november
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is mevrouw A.M. Dijkstra-v.d. Woude
Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum en van Tirns om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

 

BIJ ZONDAG 14 november
Op 14 november mag ik voorgaan in de Kerkdienst in Ysbrechtum en de redactie van dit blad vroeg of ik mijzelf wilde voorstellen. Dat doe ik graag.

Wel, mijn naam is Piet Speelman, met mijn vrouw Anneke ben ik woonachtig in Folsgare, vader van 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Niet meer de allerjongste dus. Toch nog volop actief op velerlei gebied, waaronder mijn passie voor preken. Meestal sta ik op zondag ergens in Friesland op de preekstoel of op een podium. Ik ben oecumenisch ingesteld want ik mag voorgaan in zowel Evangelische- als in PKN-gemeenten.

Tot mijn vreugde las ik dat de gemeente in Ysbrechtum uit zowel het Liedboek als uit de Evangelische liedbundel zingt. Beide bundels zijn goudmijntjes van zowel oude als nieuwe liederen en de opdracht uit psalm 98: “Zing voor de Here een nieuw lied” is mij uit het hart gegrepen.

De Bijbelgedeelten voor die zondag zijn Jesaja 43 vers 19-21 en Openbaring 21 vers 5 waarin de belofte van “nieuw” ook weer centraal mag staan.
Ik hoop u te ontmoeten op zondag 14 november in Ysbrechtum.
Hartelijke groet Piet Speelman

 

BIJ ZONDAG 21 november
Zoals in veel gemeenten is het ook bij ons gebruikelijk om in de kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vlak voor het begin van Advent, de gestorvenen te gedenken.
In de dienst van 21 november zullen we de namen noemen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden. Voor elke gestorvene wordt een kaars aangestoken. Zo willen we laten zien dat zij in onze gedachten zijn en blijven.
Nabestaande families zijn zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd. Als familie mag u bij elkaar zitten. In de kerk wordt verder rekening gehouden met regels voor corona. Mochten er onverhoopt toch nog extra maatregelen komen, dan zal de kerkenraad daarover berichten.
Voorganger is pastor mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude uit Itens. De dienst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de kerk van Ysbrechtum. Dat we een troostrijke gedachtenisdienst tegemoet mogen gaan.

 

GEMEENTEAVOND VERPLAATST NAAR DE KERK
De gemeenteavond van komende woensdag 17 november over het beleidsplan voor de komende jaren wordt verplaatst van de kleine zaal in het Dorpshuis naar de kerk in Ysbrechtum.

Daar kunnen we ons beter houden aan de anderhalve meter afstand die we onderling moeten aanhouden nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Het betekent ook dat we niet in groepjes met elkaar kunnen praten maar dat we de bespreking van het beleidsplan ‘plenair’ moeten houden, zoals dat heet. De avond waarvoor alle gemeenteleden en betrokkenen zijn uitgenodigd, duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

 

MEEZINGEN MET KERST?
Voor Eerste Kerstdag wordt een ad hoc-koortje samengesteld met zangers uit of betrokken bij onze gemeente. Er wordt een beroep gedaan op de solozangers van afgelopen jaar, maar wie het fijn lijkt om met een groepje mee te zingen is hartelijk welkom. We repeteren natuurlijk wel een paar keer van tevoren. De muzikale leiding is in handen van Theo Wiersma. Zo hopen we met elkaar een bijdrage te leveren aan deze bijzondere ochtenddienst. Meedoen? Meld u dan even bij de scriba Klaas Salverda,
tel. 06 – 1519 2363 of scribatsjerkeytt@outlook.com

Bankrekeningnummer Diaconie is NL36 RABO 0359 5010 01 ten name van:
Diaconie Ysbrechtum

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van:
Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

kerkelijk contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl
kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com