Kerk bestaat 150 jaar

We hebben vanmiddag en vanavond met een aantal mensen huis aan huis een traktatie (cake) aangeboden om alle dorpsbewoners te laten weten dat de kerk van Ysbrechtum 150 jaar bestaat. Er zijn 375 cakes ‘aan de man” gebracht in Ysbrechtum, Tjalhjuizum en Tirns. Als we mensen niet thuis troffen dan gingen we uiteraard nog een keer langs en ook zal morgen eventueel een 3e poging gedaam worden.
De tsjerke yn Ysbrechtum bestiet 150 jier. Dat wolle wy graach fiere mei hiel it doarp, want tsjerke en doarp binne mei elkoar ferbûn. Wa ‘t jierdei is traktearret. Dêrom in traktaasje foar alle doarpsbewenners.
Dizze simmer wurde y.f.m. it jubileum in oantal aktiviteiten organisearre.

Op freedtemiddei 19 juny krigen alle bewenners in traktaasje oan hûs besoarge y.f.m. ‘ús tsjerke fiert feest’. Wy wolle alles doarpsbewenners by ús jubileum belûke want wy wolle graach in ‘doarpstsjerke’ wêze. By in lekkere cake in oersjoch fan ús aktiviteiten rûnom it jubileum.