Ferslach Bliksemloterij

Wat in feestje wie dat ôfrûne freed 31 jannewaris! Alle 1000 lotten ferkocht yn in mum fan tiid mei jûns gelyk de priisútrikking. In grut diel fan de gulle gevers wie oanwêzich om hun cadeau te jaan oan de priiswinner. Se mochten sels wat fertelle oer hun cadeau en dat wie hartstikke nijsgjirrich om te hearren. Ik wol hun fanôf dit plak nóchris harstikke bedanke foar hun gulle giften!

Hjirûnder ús doarpsgenoaten dy’t belangeleas hun bisondere, selsmakke cadeau of beleving jûn ha:

Ane Silvius Schilderij
Douwe Sijtsma Workshop schilderen
Marianna v. Tuinen Kunstwerk Collage van papier
Keimpe Meesters 2x zilveren sieraad
Benjamin Bartsma Privékok maakt thuis 3-gangendiner
Jelly Mellema Foto afgedrukt op dibond
Wim Schingenga Linosnede in 4 kleurendruk
Johan Dunnewind Sloeptocht met gevulde picknickmand
Keimpe Meesters 2x schilderij
Eddy Huisman Fotoshoot
Minke Meesters 2x schilderij
Tijn van Beek Metalen tuinornament

En fan de folgende bedriuwen mochten wij ûndersteande presintsjes jaan:

Wildrijck Weekend of midweek luxe campingplaats
Groencentrum Witmarsum High Tea
Filsen vintage Cadeaubon
Kapsalon Bouclé Kappersföhn +shampoo
Sytsma Antiek Cadeaubon
Neighbours High cocktail

Helaas zijn er 4 prijzen níet opgehaald! Wie o wie heeft zijn envelopjes nog niet opengemaakt??
Het betreft de nummers 5, 9, 12, 20.
Af te halen bij Janke Cnossen, Hascarstrjitte 19.

Foto:
Hendik Heerschop met het kunstwerk van Marianna van Tuinen: een collage van papier van Epemastate.