KERKDIENSTEN
zondag 22 mei 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F.H. Welbedacht
m.m.v. Cantorij ‘Instemming’
onder leiding van Grietje Dam

zondag 29 mei 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. A. Wiebenga

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als van ouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”. Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

22-5 Vluchtelingen op Lesbos
Nog elke dag komen vluchtelingen aan op Lesbos. De kranten schrijven er niet
over daar de oorlog in Oekraïne alle aandacht opeist. Maar ook deze vluchtelingen leven in erbarmelijke omstandigheden, leven in gammele tenten of op de grond en hebben te maken met extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Er is gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles, de uitzichtloosheid. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie gunt hen een beter leven en komt daarom in actie voor hen.
Vermeld bij deze gift: Lesbos

 

29-5 Wezenzondag
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, heet Wezenzondag. Jezus is in de hemel en we wachten op de Heilige Geest. Wezenzondag is juist nu toepasselijk, omdat we verweesd thuis zitten. We verlangen naar de ontmoeting hier in de kerk. We zitten er wat verloren en verlaten bij.

In Yogyakarta, een provincie in Indonesië leven ongeveer 15000 kinderen op straat. Ze zijn werkelijk wees en verstoten door hun ouders. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf maar zien te redden. De organisatie Dreamhouse, samen met Kerk in Actie, kijkt naar hen om. Ze zoeken kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een
opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dit waardevolle werk rekent op onze steun.
Vermeld bij de gift: Wezenzondag

 

Bootreis 9 juni 2022
U heeft de uitnodiging voor het bootreisje over de Friese Meren op donderdag 9 juni in de afgelopen week ontvangen. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.

 

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van: Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

 

VERSLAG GEMEENTEAVOND
Op woensdag 11 mei kwam onze gemeente in vergadering bijeen om een paar zakelijke dingen te regelen en ook met elkaar te praten. Dat ging efficiënt, was informatief, leerzaam en nog leuk ook. Een lange zit? Iedereen was om half tien weer thuis.

Waarom kwamen we bij elkaar?
Ten eerste om de gemeente te informeren en te horen over de plaatselijke regeling. Daar staan dingen in waar je als gemeente zelf over gaat, zoals de toegang tot het Avondmaal en het zegenen van andere levensverbintenissen. Eigenlijk is het een stuk waar je nooit naar kijkt, behalve als je het nodig hebt of als er een herziening nodig is. De gemeente heeft er inspraak in. Daarom was de bespreking aangekondigd, is het stuk voor de vergadering een aantal zondagen verspreid en was (en is) het voor iedereen digitaal beschikbaar.
Voorzitter Tryntsje Wester lichtte de inhoud pagina voor pagina toe. Vanuit de gemeente waren er deze avond geen vragen meer. Het is nu aan de kerkenraad om de regeling definitief te bekrachtigen.

Voortbestaan dorpswinkel
De diakenen bij monde van Piet Sikma vertelden deze avond over de grootscheepse verbouwing van Epemawei 21, de winkel en het woonhuis van Johannes Greidanus. De benedenverdieping moet om meerdere redenen hoognodig worden opgeknapt. Boven komen er twee (sociale huur) appartementen. Het geheel gaat circa 4 ton kosten. De diaconie wil absoluut geen geld onttrekken die voor goede doelen zijn bestemd. Daarom is aan de kerkrentmeesters gevraagd om een forse lening die intussen is toegezegd. Het plan voldoet aan hoge eisen voor (geluids)isolatie en duurzaamheid. De gemeente stemde met groot applaus in want het voortbestaan van de dorpswinkel is ons heel dierbaar. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 van de diakenen zijn goedgekeurd.
Voortbestaan kerkgemeenschap
Vervolgens was de beurt aan Freark Hoogkamp voor de kerkrentmeesters. Die vertelde hoe dit college vaak achter de schermen de gemeente faciliteert om zaken draaiende te houden. De samenwerking met de diakenen is ook iets om dankbaar voor te zijn. Maar er is ook zorg. Want er zijn op afzienbare termijn echt nieuwe mensen nodig die – goed ingewerkt – het stokje willen overnemen en verantwoordelijkheid willen dragen. Het gaat daarbij om niet minder dan het voorbestaan van de zelfstandige kerkgemeenschap in onze dorpen. Of de gemeente dus wil helpen in de zoektocht!

Het gewone leven en geestkracht
Na een korte pauze gingen we met de nieuwe predikanten Aukje Westra en Vijko Top in gesprek over ‘spiritualiteit van boven en van onderen’. Spiritualiteit van boven voel je in grote kathedralen maar is God ook niet in het alledaagse? Bij ons eten, ons bidden en lezen? En ook ‘door onszelf, door onze gedachten en gevoelens, door ons lichaam, onze dromen, juist ook door onze wonden en vermeende zwakheden…’ (Anselm Grün). Misschien gaat ‘jezelf leren kennen’ zelfs wel vooraf aan ‘God leren kennen’. In elk geval valt er veel voor te zeggen om bij het gewone leven te beginnen. Al hebben we ook geestkracht nodig om tot evenwicht, verdieping en groei te komen.

 

Het nieuwe en het oude
In de rondvraag kwam nog de opmerking om naast nieuwe liedkeuzen ook ruimte te houden voor vertrouwde psalmen en Johannes de Heer-liederen. De vergadering werd omkranst door ‘O God, heb dank voor alle leven’ waarmee ‘onze’ Fedde Schurer ooit nog een prijs won bij het jubilerende Nederlands Bijbel Genootschap. Het kreeg die prachtige melodie mee uit een van de oude zendingsliederen. Wij zongen het in het Fries. Klaas Salverda, scriba

 

GEBORDUURDE KERK
Sjoek Smith deed jarenlang mee aan het gemeenteleven alhier. Totdat ze niet langer zelfstandig kon blijven wonen aan de Van Haersma Bumaleane. Ze woont nu in een woonvoorziening in Groningen, dichter bij haar kinderen. Zij laat de gemeente de prachtig geborduurde kerk van Ysbrechtum na die zij destijds van haar buurvrouw Sjieuwke van’t Zet had gekregen. We zullen er een mooi plekje voor zoeken!
Klaas Salverda, scriba