‘t Is sa’t Falt spilet ‘Rûte 65’

In bysûndere jubileumfoarstelling mei jongerein en folwoeksenen, op fjouwer locaties in Ysbrechtum.

U.l.f. Onno Nicolai & Celine Wierda.

Oanfang 19.00 yn doarpshús It Nije Formidden te Ysbrechtum.

Kaartsjes allinich te keap op 29 febrewaris op’e Ysbrechtumer tulpedei, yn it foarmalige blommewinkeltsje, Epemawei, Ysbrechtum fan 10.00-13.00  €10,- Stipers & leden €7,50. Jongerein oant 18 jier € 2,50.

Menu